Usługi

GeoInwest jest firmą która świadczy kompleksowe usługi w zakresie prac geodezyjnych dla klientów instytucjonalnych na terenie całego kraju, natomiast dla klientów indywidualnych na terenie miasta Turek oraz powiatów : turecki, koniński, kolski, kaliski.

geodeta turek
Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

W zależności od zamówienia mapy wykonujemy w formie klasycznej ( papierowej) jak i opracowania numeryczne w większości dostępnych formatach (.dwg .dgn itp.) Informacje uzupełniające treść map dostarczane są poprzez zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych( GPS/GLONASS), które pozwalają na skrócenie czasu oczekiwania na mapę od 2 do 3 tygodni.

geodeta turek
Pomiary, tyczenia sytuacyjno wysokościowe, prace realizacyjne.

Wykonujemy różnego rodzaju pomiary jak i tyczenie sytuacyjno wysokościowe przy pracach realizacyjnych budowy : obiektów kubaturowych, dróg, obiektów małej architektury, elementów zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie zlecone prace wykonujemy przy użyciu odpowiednich technik pomiarów dopasowanych do realizowanego zadania uwzględniając rachunek ekonomiczny.

geodeta turek
Bilanse robót ziemnych ( pomiary objętości hałd, składowisk itp.)

Wykonujemy pomiary prac ziemnych oraz obliczenia objętości mas ziemnych. W wyniku zastosowania zaawansowanego oprogramowania geodezyjnego , obliczone objętości mas ziemnych przedstawiamy w postaci modeli numerycznych , które w sposób obrazowy przedstawiają zrealizowane prace.. Zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych GPS/RTK oraz specjalistycznego sprzętu pomiarowego wykorzystującego robotyczną technologię pomiarową zapewnią wysoką wiarygodność otrzymanych wyników jak maksymalnie krótki czas pomiaru.

geodeta turek
Podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela – podział prawny (cywilny). W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej.

geodeta turek
Pomiary inwentaryzacyjne i powykonawcze

Po zakończonym procesie inwestycyjnym wykonujemy wymaganą prawem geodezyjną dokumentacje powykonawczą niezbędną do aktualizacji danych na mapie zasadniczej. Inwentaryzujemy sieci uzbrojenia terenu, obiekty budowlane, obiekty małej architektury oraz elementy zagospodarowania terenu.


Powrót