Porady dla podziałów nieruchomości udzielane przez geodezję w Turku

W niniejszym rozdziale pragnę w skrócie przybliżyć Państwu proces dokonania „typowego” podziału nieruchomości na przykładzie powiatu piaseczyńskiego. (oczywiście zachodzą też odmienne przypadki w których procedura dokonywania podziału wykonywany jest nieco inny sposób jak choćby: podziały dla celów sądowych, wyjście ze współwłasności, wydzielenie działki budowlanej, podział gruntów rolnych, podziały nieruchomości pod cele publiczne itd.) W przypadku istnienia dla dzielonej działki obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności należy:

1. Wystąpić do gminy o wydanie „ Postanowienia o możliwości podziału”. Do podpisanego i wypełnionego wniosku o wydanie w/w postanowienia należy dołączyć:
- wstępny projekt podziału wykonany przez uprawnionego geodetę na kopii mapy zasadniczej
- odpis z księgi wieczystej (nie starszy jak 3 miesiące), a w przypadku braku Akt Własności Ziemi lub inny dokument poświadczający prawo własności (Akt notarialny lub Postanowienie Sądu o nabyciu spadku nie są dokumentami własności lecz dokumentami przenoszącymi prawo własności)
- wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej (nie starszy jak 3 miesiące)
- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (pobieramy go w miejscowym urzędzie gminy)
Urząd gminy ma max. 30 dni na wydanie w/w postanowienia od momentu jego złożenia.
Uwaga:
- odpis z KW pobieramy w sądzie wieczysto-księgowym np. w Turku
- wypis z rejestru gruntów wraz z kopią mapy ewidencyjnej pobieramy w Starostwie Powiatowym w Turku.
- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego pobiera się w miejscowym urzędzie gminy Turek.
- kopię mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej pobiera się w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Turku


2. Zgłosić pracę geodezyjną w składnicy map (okres oczekiwania na przygotowanie zgłoszenia zależy od ilości dokumentów wpływających do w/w urzędu. A następnie zbadać akta ksiąg wieczystych oraz dokumenty w starostwie. Dokonać pomiaru nieruchomości w terenie oraz dokonać analizy pozyskanych dokumentów i informacji. Zawiadomić właścicieli nieruchomości sąsiednich za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o przyjęciu przebiegu granic na min 7 dni przed okazaniem. Skompletować operat techniczny podziału (obliczenia, szkice, dowody, protokół graniczny, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z KW, wykaz zmian gruntowych, postanowienie o możliwości podziału, mapa z projektowanym podziałem itp.) Tak skompletowany operat podlega kontroli i przyjęciu do zasobu w składnicy geodezyjnego. Przechodzi on przez szereg etapów takich jak: kontrola wykonana przez inspektora kontroli technicznej, kartowanie na mapie numerycznej, podpisanie map przez inspektora, ewidencjonowanie map (nadanie numeru opracowaniu oraz wniesienie go na mapę przeglądową, zamknięcie zgłoszenia, wycena pracy geodezyjnej. W ostatnim etapie opracowanie przekazywane jest do kasy gdzie geodeta opłaca mapy i może je przekazać zleceniodawcy.

3. Właściciel nieruchomości wypełnia oraz podpisuje wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział i dołącza do niego komplet map, wykazów zmian oraz protokół graniczny otrzymane od geodety i składa go w urzędzie gminy. Wójt, burmistrz bądź prezydent miasta ma 30 dni na wydanie decyzji zatwierdzającej podział. Kolejnym krokiem i ostatnim jest uprawomocnienie się jej i trwa 14 dni od momentu jej otrzymania przez wszystkie ze stron.

Zobacz też poradnik dla budującego
Powrót